معماری و املاک Amadgp.ir instagram.com/Amadgp.ir http://awio.ir 2020-09-30T02:35:30+01:00 text/html 2020-03-15T07:28:41+01:00 awio.ir آرمان حبیبی instagram.com/amadgp.ir http://awio.ir/post/100 <div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/amadgp.ir/" target="" title=""><font size="6">www.instagram.com/amadgp.ir</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/7798539154036927343/instagram.com.png" alt=""></div> text/html 2018-10-09T05:18:49+01:00 awio.ir آرمان حبیبی انجام پروژه دانشجویی و تحقیقاتی http://awio.ir/post/99 <p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#444444"><span style="font-size: 15px;">لیست قیمت پروژه معماری</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://amadgp.ir/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; text-align: start;"><b style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="7">Amadgp.ir</font></b></a></p><br><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">در تمامی پروژه ها فایل سه بعدی پروژه آماده تحویل به کارفرما می باشد تا کاملا پروژه را درک نماید</p><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">لازم به ذکر می باشد عزیزانی که مایل به همکاری با ما به عنوان&nbsp;<span style="border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; font-stretch: 100%; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 700; line-height: 24px; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">معرف</span>&nbsp; هستند می توانند با معرفی پروژه به گروه ما درصدی&nbsp; از مبلغ کل پروژه را دریافت نمایند.</p><h2 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 28.8px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">قیمت طراحی نقشه اجرایی معماری در پاییز ۹۷</h2><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۱</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">متری ۲۵۰۰ تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۲</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">متری ۴۰۰۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۳</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">مطابق تعرفه نظام مهندسی</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح آزاد</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">طبق توافق طرفین و تیم همراه ما از ۵ میلیون تومان آغاز میگردد.</p><h2 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 28.8px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">قیمت سه بعدی سازی و رندر</h2><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۱</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">هر رندر ۱۰۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۲</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">هر رندر ۲۰۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۳</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">طبق نرخ های مصوب بر حسب متر مکعب</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح آزاد</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">طبق توافق طرفین و بسته به تیم همراه از متر مکعب مکعب مصوب×۲ آغاز میگردد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><h2 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 28.8px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">انیمیشن</h2><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۱</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">زیر ۱ دقیقه ۵۰۰ هزار تومان و هر ۱۰ ثانیه اضافه ۱۰۰ هزار تومان به مبلغ فوق اضافه می گردد.</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۲</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">زیر ۱ دقیقه ۱ میلیون تومان و هر ۱۰ ثانیه ۲۰۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۳</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">طبق نرخ های مصوب</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح آزاد</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">بسته به تیم همکار از ۱۰ میلیون تومان آغاز می گردد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><h2 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 28.8px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">پروژه طرح دانشجویی</h2><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۰</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">پروژه آمده با کمی تغییر و یا&nbsp;<span style="border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; font-stretch: 100%; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 700; line-height: 24px; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">شیت بندی&nbsp;</span>&nbsp;از ۵۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۱</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">حدود ۲۵۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۲</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">حدود ۵۰۰ هزار تومان با مشاوره</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح۳</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">حدود ۷۵۰ هزار تومان با مشاوره و کرکسیون</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح آزاد</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">طبق توافق طرفین و تیم همراه از ۱ میلیون تومان آغاز میگردد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><h2 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 28.8px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">پروژه تحقیقاتی و پاورپوینت و…</h2><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح دانش آموزی</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">۲۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۱</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">۵۰ هزار تومان با مشاوره</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۲</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">۱۰۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح ۳</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">۵۰۰ هزار تومان</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">سطح آزاد</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">طبق توافق طرفین و تیم همراه از ماهی ۱ میلیون تومان آغاز میگردد</p><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">به جرات میتوان گفت در مقابل کیفیت و وسواسی که ما در پروژه ها به خرج می دهیم این قیمت بسیار مناسب هست</h3><h3 style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 24px; font-family: &quot;b nazanin&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: right; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline;">راه های ارتباطی با ما جهت درخواست خدمات،فایل،انتقادات و پیشنهادات:</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; border: 0px none rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; outline-style: none; outline-width: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://amadgp.ir/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; text-align: start;"><b style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6">Amadgp.ir</font></b></a></p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><br><br>Awio.ir</span> text/html 2018-03-20T20:30:00+01:00 awio.ir آرمان حبیبی کلام کوتاه http://awio.ir/post/98 سال نو مبارک به امید اینکه سال خوبی بسازید<div><br></div><div>.با سلام و احترام خدمت تمامی عزیزانی که به این وب سر میزنند<div>&nbsp;همونطور که در چند مطلب عنوان کردم آدرس جدید ما:</div><a href="Amadgp.ir" target="_blank" title=""><div>Amadgp.ir</div><div></div></a><div>هست و از این پس در این سایت پاسخگوی شما عزیزان هستم&nbsp;</div><div>اردتمند: آرمان حبیبی</div> </div> text/html 2017-04-28T01:32:00+01:00 awio.ir آرمان حبیبی پدافند هوایی سمنان http://awio.ir/post/91 <p><br></p><p><a href="http://amadgp.ir/post/1" target="_blank" title=""><font color="#3333ff" size="5">https://amadgp.ir/پدافند-هوایی-سمنان/</font></a></p><p>مقاله کاملتر در این لینک موجود هست لطفا کلیک نمایید:</p><p><a href="http://amadgp.ir/post/1" target="_blank" title=""><font color="#3333ff" size="5">https://amadgp.ir/پدافند-هوایی-سمنان/</font></a></p><p>سربازی اجباری ، اتلاف وقت ، خوشی و ناخوشی ها </p> <p>اعزام 1 اسفند 95 -دوره آموزشی - پدافند قرارگاه خاتم الانبیا آجا(ارتش) سمنان </p> <p>مرخصی اولیه:از ساعت 2 بعد اظهر 5 اسفند تا 6 صبح 15 اسفند بنا به دلایلی مرخصی دادن!! </p> <p>مرخصی عید :از 26 اسفند تا 15 فروردین دادند!! </p> <p>گردان ها :در 5 روز اول(قبل از مرخصی اولیه) مشخص نشد و بصورت موقت در گردان فتح المبین(بهترین گردان) مستقر بودیم.گردان فتح المبین معمولا دکتری و فوق لیسانس رو در خود جای میده ،گردان بدر فوق لیسانس و لیسانس و سایر گردان ها به ترتیب نصر و احد و خیبر محل مستقر شدن سایر لیسانس ها هستند ترتیب بندی به صورت حروف الفبا میباشد. </p> <p>مکان:به فاصله حدود چهل کیلومتر از سمنان، بدون هیچ همسایه و آبادی !،برای دیدن پدافند در گوگل مپ <a target="_blank" title="" data-href="https://www.google.com/maps/place/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF+%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@35.4234278,53.7366812,164m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcc8872dd44cee747!8m2!3d35.4233991!4d53.7367058">اینجا</a> کلیک نمایید. </p> <p>باد:عدم وجود همسایه باعث شده باد به شدت روی هوا تاثیر بگذاره و به سرعت گرما رو به سرما و سرما رو به گرما تبدیل کنه!! </p> <p>پوشش:روز اول حتما لباس گرم نیاز بود چون کلی ایستادن و اتلاف وقت در هوای آزاد داشت.اما از روز دوم که لباس های ارتش تحویل گرفته شد اوضاع بهتر میشه( لباس ارتش نسبتا خوب بوده و در مقابل سرما و رطوبت مقاومت نسبی داشت.) </p> <p>پوتین: وزن خیلی زیادی نداشت ولی برای مسافت طولانی خسته کننده و کم کیفیفت هست </p> <p>خوراک:روز اول غذای درست درمون نبود مثلا یه کنسرو لوبیا با کمی نون لواش رو دو نفر میخوردن اما از روز های بعد کمی بهتر میشه (کلا روز اول همه چی داغونه!)،اما از غذاها انتظار زیادی نداشته باشید! و آگاه باشید!! که اینجا زیر مجموعه ارتش هست و به پای غذا و کلا امکانات سپاه نمیرسه! </p> <p>مدارک: همونطور که میدونید علاقه خاصی به کاغذ بازی و تکرار مکررات و فرم پر کردن دارند و این روال آرشیو کاغذی در هر بخش!! محدود به سربازی نمیشه و احتمالا در ادارات یا دانشگاه دید. پس بهتره از هر چیز چندتا کپی داشته باشید!خصوصا پرینت حساب که از بانک باید بگیرید و کپی کارت ملی و شناسنامه. </p> <p>نظافت:به نظافت خیلی اهمیت بدید چون اگه بیماری بگیرید استراحت درست درمون ندارید و شرایط سختی براتون پیش میاد، بشقاب و قاشق فلزی یادتون نره(فقط فلزی چون لیوان و بشقاب و... غیر فلزی مجاز نیست) .سلف را خود شخص باید بشوره و تحویل بده و از اینجا سلف کسی که درست شسته بود و کسی که خراب کاری میکرد روی هم میرفت و هر دو کثیف میشد. خبری از قاشق و چنگال هم نبود.! که این اوضاع بعد از اینکه به صورت رسمی گردان بندی شدیم سازماندهی شد و به هر شخص یک سلف تحویل داده شد. </p> <p>حمام: هفته ای 2 مرتبه که در حدود 10 دقیقه باید تمومش کنید!! </p> <p>گوشی و...: 1اسفند در دژبانی تحویل گرفته شد و هنگام خروج برای مرخصی اولیه( 5 اسفند) به اشخاص پس داده شد اما از دفعات بعد تحویل گرفته نشد (که ای کاش کمدی تعبیه میشد و به صورت رسمی تحویل گرقته میشد!) </p> <p>فرماندهان(کادری ها) و اراشد(قدیمی ها): گردان فتح المیبن نسبتا رفتار مناسبی داشتند،نصر کمی بدتر شد </p> <p>سربازها:انواع مختلف در رنگ های متفاوت !! :عاقل،مشنگ،پر ادعا،ترسو،با معرفت،معتاد،بی ادب(دائم الفحشین!!)،اونایی که خودشون نبودن(الکی داش میگفتن!!)،اونایی که فکر میکنن خیلی میدونن (کلی حرف مفت میزدن)،از زندگی سیر های بی انگیزه و با انگیزه ها. </p> <p>بنا به گفته فرماندهان کمترین مدرکی که پدافند سمنان از دوره ما جذب میکنه لیسانس هست ،اونایی که حرف ج چ ح خ د ذ ر ز بودیم در گردان نصر افتادیم البته این ترتیب بسته به مدارک دکترا و فوق لیسانس هم داشت چون هر چه مدرک دکترا و فوق بالاتر باشه لیسانس ها به گردان پایینتر هدایت میشن </p> <p>ترتیب بندی گردان ها:فتح المبیبن ،بدر ،نصر ،احد ،خیبر </p> <p>خود سربازی:به چپ چپ و بدو رو و از همین قضایایی که خودتون میدونید، و احترامات که به قول یکی از فرماندهان الآن بین خود کادری ها کمتر انجام میشه!! ولی باید یاد گرفت. </p> <p>شرایط:کلا شنیدن حرف های تکراری و به صف شدن و در صف بودن از دسشویی و غذا بگیر تا اسلحه و ... </p> <p>البته بخش اسلحه و کلاس رزم انفرادی یسری چیزای جالبی داشت </p> <p>اسلحه: ژ3 که تولید سال 1361 بود لگد معمولی داشت صداش نسبتا زیاد بود ولی نیاز به پنبه برای گوش نداشت </p> <p>میدون تیر: یه بار قبل عید رفتیم و یک بار احتمالا بعد عید باید بریم </p> <p>نکته میدون تیر:شما در میدون تیر به خط آش یا خط کمک تقسیم میشید که خیلی فرق نداره و اینا رو در کلاس تمرینی روزای قبل میدون تیر متوجه میشید ولی نکته اینجاست پوکه جنگی نباید گم بشه و راهش اینه که وقتی نفر همراه شما شلیک میکنه شما کلاه تون رو به فاصله حدود 1 یا 2 سانتی متر از جایی که پوکه خارج میشه قرار بدید. </p> <p>سرماخوردگی:یاور همیشگی در دوران آموزشی!!در عرض چند روز بین تعدادی زیادی از سربازان پخش میشه و این افراد در ایام مرخصی به خانواده هاشون انتقال میدن </p> <p>آش خور: در مورد مبحث آشخوری باید بگم که اصلا آش در منوی غدایی ندیدیم و نخوردیم!! </p> <p>هزینه های سرسام آور!!: بنا بر محاسبه ای که تعدادی از دوستان دکترا و فوق در گردان فتح المبین کردند هزینه خورد و خوراک پادگان با بیش 1000 و چند صد نفر به روزی 18 میلیون تومن میرسه حالا بنده گرد میکنم به بیش از 15 میلیون تومن!!(بدون هزینه جابه جایی!) </p> <p>که امیدارم این هزینه ها ساماندهی شود و به جای هر 5 سرباز یک سربازی استخدام شود و هزینه ای که به صورت حقوق و تغذیه گرما سرما و استهلاک و ساخت ساختمان ها برای 5 سرباز میشود به یک سرباز داده شود که حقوق این سربازی چیزی حدود یک میلیون و دویست هزار تومان در ابتدای استخدامش میشود که امروز خیلی از جوان ها با حقوق کمتر هم حاضر به کار هستند. </p> <p>دوستان جدید:بستگی به خودتون داره که با چه کسانی همراه خواهید شد،افراد مختلف دیدم: افراد نخبه و دارای امریه،اونایی که اومدن سربازی تا با خیال راحت از کشور خارج شن،افراد شاغل ،افراد معتاد و الاف و... </p> <p>کتاب جیبی:حتما با خودتون ببرید زبان یا موضوعی که دلتون میخواد </p> <p>مرخصی:متاهل ها که از نظر مرخصی راحت هستن و هر چهارشنبه ساعت 2 تا 6 صبح شنبه مرخصی دارند مرخصی سایرین بسته به آشناهاشون(متاسفانه)،رفتار خودشون و علتی که بیان میکنن داره که در این میون تعداد زیادی با دروغگویی مرخصی میگرفتند. </p> <p>امریه:به جاهای مختلف تقسیم شدیم که در این تقسیم ها نقش آشناها بی تاثیر نبود(متاسفانه)، </p> <p>از حوزه مازندران به بابلسر،تهران ،فردو (اتوبان تهران قم) ،حوالی مشهد و همدان امریه داشتیم </p> <p>حوزه تهران و کرج:به افسریه، تهران سر، اصفهان </p> <p>حوزه اصفهان :تعداد زیاد حوالی اصفهان افتاده بودن و تعدادی تهران </p> <p>حوزه مشهد:به مشهد،کرمان!،اهواز امریه داشتیم </p> <p>حوزه لرستان: به لرستان خوزستان ،تهران ، دوره کد بابلسر داشتیم </p> <p>حوزه سمنان:تعدادی کاملا سیستمی و بدون دلیل سهمیه سمنان خوردن(با وجود مدرک گرفتاری!) ،و پایان دوره نداشتند و بهکاری ها هم گردنشون افتاد چند روزهم قرارگاه رفتند که اوضاع مساعدی نداشتند تا چند روز بعد به بخش مورد نظرشون منتقل شوند. عده ای هم که از قبل به اختیار خواستند در سمنان بمونن که اوضاع بدی نداشتند. </p> <p>اینها حاصل آنچه بود که خود سربازان اظهار کردند و همچنین در این میون تعداد زیادی بصورت دوره کد هست و و در امریه ها عبارت 《دوره کد》 یا 《 عملیات》 و امثالهم زده که دوباره بعد از حدود 2 ماه از نو تقسیم خواهند شد. </p> <p>پایان دوره:بعد از شایعات بسیار!(که اکثرا توسط سربازان به وجود اومده بود) حدود ساعت 5 بعداظهر شنبه 2 اردیبهشت سوار اتوبوس شدیم و امریه ها مون رو به دستمون دادند و آموزشی رسما تمام شد، و 8 روز فرصت داشتیم خودمونو به یگان جدید معرفی کنیم برای اونهایی که از سمنان(محل آموزشی) فاصله داشتند 10 روز پایان دوره و اونهایی که در رزمایش دماوند حضور داشنتد 2 روز به پایان دوره شون اضافه شد. </p> <p>سربازان دوره جدید:از شنبه 2 (چون 1 اردیبهشت روزه تعطیل بود و معمولا روز تعطیل اعزام و ترخیص نداریم )اردیبهشت دسته دسته میومدن جیره تحویل میگرفتن میرفتن و 6 ارذیبهشت باید برمیگشتن </p> <p>اعتراضات:اعتراض به صورت سلسله مراتب میباشد که شما باید گزارش کنید به نفر بالاتر و رسیدگی شود و اگر رسیدگی نشد به مقام بالاتر گزارش کنید ، در 750 درصد موارد اگه از دستشون بربیاد رسیدگی میگردد.و نوع اعتراض بصورت انفرادی هست و دسته جمعی چه به صورت شفاهی و کتبی ممنوع هست!!</p> <p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">اصطلاحات تقسیمات:</a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">عملیات یا دیدبانی:حدود 1 ماه یا 45 روز آموزش میبنید و در اطراف همون یگان میمونید.</a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">پلیس هوایی: حدود 45 روز آموزش دژبانی میبینید بعد به یگان دیگر منتقل میشید</a><br></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">دوره کد عملیات یا دیدبانی یا مولد برق:حدود 45 روز آموزش میبینید بعد به یگان دیگری منتقل می شوید.</a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">ع.س :عقیدتی سیاسی</a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">ح.ا :حفاظت اطلاعات</a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi"></a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">فاوا:فناوری اطلاعات</a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi"><br></a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">ویژگی های کلی یگان بعد از تقسیم:</a></p><p>یگان ها بسیار متفاوت هستند:</p><p>از روز برگ در شهر خود در قسمت اداری با کار بسیار کم و بدون نگهبانی(پاس) ، تا تقسیم شدن در مناطق محروم &nbsp;و عملیاتی با 2 یا 3 ماه کسری خدمت &nbsp;با کار بدنی فراوان با نگهبانی و مانور &nbsp;و در گل سینه خیز رفتن و زیر آفتاب تیر و مرداد در دمای 45 درجه 14 ساعت کار کردن !</p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">آشخوری و &nbsp;و ارزش قائل نشدن برای درجه ،&nbsp;</a><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">تو مخی</a><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">!!:مواردی که فکر نمیکردم در سال 2017 داشته باشیم ولی به چشم خودم دیدم!!</a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi"><br></a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">پی نوشت:</a> </p> <p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">سختی:تعداد زیادی از دوستان آشنایان یا حتی خانم ها و آقایونی که نمی شناسم به آی دی تلگرام بنده پیام میدن از سختی های &nbsp;پرسیده بودند، سختی بستگی به شرایط زندگی قبل از سربازی فرد داره به طور کلی میشه گفت سختی هایی داره ،اما بیشتر اتلاف وقت هست.</a> </p> <p><br></p> <p><br> </p> <p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">با توجه به آدرس جدید ما در وب "آمد"لطفا نظرات را در لینک زیر را مطرح فرمایید تا سریعتر پاسخگو باشم:</a></p><p><a href="http://amadgp.ir/post/1" target="_blank" title=""><font color="#3333ff" size="5">https://amadgp.ir/پدافند-هوایی-سمنان/</font></a></p> <p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">مقاله کاملتر در این لینک بالا موجود هست لطفا کلیک نمایید:</a></p><p><a href="instagram.com/amadgp.ir" target="_blank" title=""><font size="3" color="#3333ff">instagram.com/amadgp.ir</font></a></p><p><a target="_blank" title="" data-href="https://telegram.me/ArmanHabibi">مطالب مرتبط:</a> </p> <p><a href="http://www.awio.ir/post/76" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">سربازی اجباری</a></p> text/html 2017-03-31T06:53:36+01:00 awio.ir آرمان حبیبی نئوکلاسیک http://awio.ir/post/96 <div style="text-align: justify;">نئوکلاسیک ایرانی</div><div><div style="text-align: justify;">امروزه دوران تقلید و سبکهایی مانند کلاسیک و نئوکلاسیک یا رومی به سر آمده ، اما با این وجود هستند کسانی که هنوز به دنبال نماهای با عظمت و متقارن کلاسیک هستند که عمدتا کلاسیک را در قامت معماری یونان و روم میبنند ،و با معمارانی همراه میشوند که شناخت کمی از معماری ایرانی دارند و نهایتا بنایی میسازند که &nbsp;هویت ایرانی ندارد ،هویتی که حتی در اوایل قرن اخیر(1307 شمسی) معماران خارجی و داخلی به آن جامعه عمل پوشاندند.</div><div style="text-align: justify;">معمارانی که با مراجعه به بناهایی مانند تخت جمشید یا ایوان مدائن یا عالی قاپو &nbsp;و ... در دوران خود بنایی به وجود آوردند که آن را سبک ملی می نامیدند و امروز میتوان &nbsp;آن را &nbsp;نئوکلاسیک ایرانی نام نهاد.</div><div style="text-align: justify;">از نمونه های خوب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</div><div style="text-align: justify;">&nbsp; کاخ شهربانی تهران(1315شمسی)</div><div style="text-align: justify;">&nbsp; ساختمان صندوق بانک ملی (1307 شمسی)</div><div style="text-align: justify;">&nbsp; ویلای مهستان ( 2010 میلادی)</div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">1- کاخ شهربانی تهران</div><div style="text-align: justify;">کاخ شهربانی در سال &nbsp;1315هجری شمسی ساخت آن به اتمام رسیده و امروزه به عنوان ساختمان شماره ۹ وزارت خارجه مورد بهره برداری قرار گرفته است.<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Kakh_Shahrbani_Achaemenid_architecture.jpg/800px-Kakh_Shahrbani_Achaemenid_architecture.jpg" alt="">&nbsp;</div><div>2-ویلای مهستان</div><div>&nbsp;ویلای مهستان &nbsp;در سال های اخیر ساخته شده و تلفیقی لوکس از معاری مدرن و سنتی ایران ارائه می کند.</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mihanbana.com/wp-content/uploads/2015/03/mihanbana-image.jpg" alt=""></div><div>منبع تصاویر:</div><div style="text-align: left;">fa.wikipedia.org</div><div style="text-align: left;">mihanbana.com</div><div style="text-align: right;">مطلب بالا اولین مبحث از بخش سبک ها( که با برچسب «سبک» در پایین پست مشخص گشته ) بود و مبحث بعدی به سبک پست مدرن ایرانی میپردازیم.</div> text/html 2017-03-21T04:26:54+01:00 awio.ir آرمان حبیبی 96 http://awio.ir/post/95 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4987/14960338-b.jpg" alt=""></div><div>برای دریافت تصویر با کیفیت بالاتر&nbsp;<a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4987/14960337-b.jpg" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">اینجا</a>&nbsp;کلیک نمایید</div><div>سال خوبی خلق کنید 96 مبارک!</div> text/html 2017-03-03T05:03:00+01:00 awio.ir آرمان حبیبی اتوکد مجتمع مسکونی به همراه شیت رایگان http://awio.ir/post/94 <p><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4985/14953071-b.jpg" alt=""> </p> <p>برای دانلودفایل اتوکد<span>&nbsp;</span><a href="http://bayanbox.ir/info/8296136911173031393/naghsheh-Awio.ir" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">اینجا</a><span>&nbsp;کلیک نمایید</span> </p> <p>برای دانلود <span style="background-color: rgb(0, 102, 0);">شیت</span> با کیفیت متوسط&nbsp;<a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4989/14966641-b.jpg" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">اینجا</a>&nbsp;کلیک نمایید. </p> <p>همانطور که میدانید در سایر سایتها از این قبیل فایل ها رایگان قرار داده نمیگردد اما اینجا رایگان قرار دادیم تا کسانی که وسع مالیشان نمیرسد رایگان دانلود نمایند،اما عزیزانی که توانایی مالی دارند میتوانند هر مبلغی که مایلند رو به شماره کارت زیر واریز نمایند: </p> <p>5859831024025966 </p> <p>به نام:آرمان حبیبی </p> <p> فایل Revit ، شیت ها و رندر ها با حداکثر کیفیت با فرمت Psd و انیمیشن کار جمعا حدود 2 گیگبایت میباشد که در صورت درخواست و هماهنگی با آیدی زیر در تلگرام برای شخص ارسال میگردد. </p> <p>ArmanHabibi@ </p> text/html 2017-03-01T21:23:00+01:00 awio.ir آرمان حبیبی طراحی داخلی http://awio.ir/post/93 <p><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4985/14952634-b.jpg" alt=""> </p> <p>Mini Kitchen </p> <p>Model:Revit & 3ds Max </p> <p>Render:Vray </p> <p>Post production:PhotoShop </p> <p>By: Arman Habibi </p> <p>www.Awio.ir </p> text/html 2017-02-16T12:52:00+01:00 awio.ir آرمان حبیبی مرغ یا تخم مرغ؟! http://awio.ir/post/92 <p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4983/14946489-b.jpg" alt=""></p><p>برای دانلود تصویر با کیفیت بالاتر&nbsp;<a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4983/14946487-b.jpg" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">اینجا</a>&nbsp;کلیک نمایید</p><p>جواب معمای خنده داره مرغ یا تخم مرغ : </p> <p>تخم مرغ! </p> <p>چون در سیر تکامل، موجود ماقبل مرغ تخم هایی رو میزاره که از توش مرغ به وجود میاد. </p> <p><br> </p> <p>حال اگر به طور کلی بپرسیم اول تخم وجود داشت یا موجود؟! </p> <p>جواب میشه: موجود </p> <p>چون وقتی سیر تکاملیش رو معکوس کنیم به موجودات تک سلولی میرسیم </p> <p>که بعد از جهش و تغییرات در سالهای طولانی به موجودی تخم گذار تبدیل شدند. </p> <p>کشفیات!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></p> text/html 2016-11-23T06:44:42+01:00 awio.ir آرمان حبیبی عکاسی از طبیعت(اجاکسر) http://awio.ir/post/90 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4969/14905330-b.jpg" alt=""></div>برای دیدن تصویر با کیفیت بالاتر&nbsp;<a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4969/14905327-b.jpg" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">اینجا</a>&nbsp;کلیک نمایید